WARSZTATY KULINARNE

DLA PRZYJEMNOŚCI

+48 600 956 955

+48 884 002 885

studio@atuty.co

WARSZTATY KULINARNE

DLA PRZYJEMNOŚCI

+48 600 956 955

+48 884 002 885

studio@atuty.coRegulamin Studia Kulinarnego ATUTY w Białymstoku  (Atuty Kamil Łącki)

 

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad organizacji oraz warunków uczestnictwa w warsztatach kulinarnych w Studiu Kulinarnym Atuty, którego właścicielem jest Kamil Łącki.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez Organizatora.
 3. Usługi świadczone są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług Organizatora.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

 1. Organizator – Atuty Kamil Łącki w Białymstoku przy ulicy Piotrkowskiej 2A/2A, posługujący się numerem NIP: 966-163-25-23 i numerem REGON: 200851482
 2. Atuty Studio Kulinarne – lokal znajdujący się w Białymstoku przy ul. Piotrkowskiej 2A/2A , w którym świadczone są Usługi/Warsztaty kulinarne.
 3. Usługa lub Warsztaty kulinarne- aktywność organizowana w studiu kulinarnym Atuty Studio Kulinarne.
 4. Uczestnik – oznacza konsumenta/przedsiębiorcę, który korzysta z Usług oferowanych przez Organizatora.
 5. Umowa – oznacza umowę zawieraną pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, na mocy której Uczestnik nabywa prawo do udziału w Warsztatach kulinarnych.
 6. Osoba fizyczna oznacza osobę zawierająca z Organizatorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca -oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. Strona internetowa – serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.atuty.co
 9. Voucher – voucher podarunkowy, dostępny na Stronie internetowej w zakładce „Voucher, Kup voucher”,;
 10. Regulamin- oznacza niniejszy Regulamin.

 

 

III. Charakterystyka Usługi

 

 1. Atuty Kamil Łącki organizuje Warsztaty/zajęcia kulinarne dla osób dorosłych, jak też dla dzieci (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w Warsztatach kulinarnych odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 2. Warsztaty kulinarne odbywają się w Atuty Studio Kulinarne lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora na Stronie internetowej: www.atuty.co
 3. Warsztaty kulinarne mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie za pośrednictwem prowadzącego wiedzy na temat przygotowywanych potraw oraz praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za to, w jakim stopniu wiedza i praktyczne umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników Warsztatów kulinarnych.
 4. Warsztaty kulinarne prowadzone są w języku polskim, chyba że w opisie danych Warsztatów kulinarnych zawartych na Stronie internetowej znajduje się informacja, że odbywają się one w innym języku.
 5. Organizator oświadcza, że różne edycje Warsztatów kulinarnych mogą być prowadzone przez osoby, których ojczystym językiem nie jest język polski. Organizator tym samym zapewnia, że osoby te będą porozumiewać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym świadczenie Usług w tym języku.
 6. Liczba miejsc na Warsztatach kulinarnych jest każdorazowo ograniczona.
 7. Informacje szczegółowe takie jak: temat Warsztatów kulinarnych, cena, data i godzina oraz szacowany czas ich trwania, jak również menu oraz prowadzący określane są przez Organizatora każdorazowo na Stronie internetowej www.atuty.co przy opisie konkretnych warsztatów.
 8. Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Warsztatów kulinarnych, tak aby Uczestnicy mogli zrobić zaplanowane potrawy. Na prośbę Uczestników, prowadzący może także skrócić Warsztaty kulinarne, bądź zmienić ich program.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość kosmetycznych zmian menu spowodowanych brakiem dostępności danych produktów.
 10. Warsztaty kulinarne, w zależności od programu, mogą być prowadzone przez jedną, dwie i więcej osób.

 

 1. Nabycie Usługi i sposób płatności

 

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do dokonania zakupu miejsca/miejsc na Warsztatach kulinarnych, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik nabywając udział w Warsztatach kulinarnych akceptuje szczegóły dotyczące ich organizacji zaprezentowane na Stronie internetowej.
 3. Uczestnik dokonuje zakupu miejsca/miejsc na Warsztatach kulinarnych poprzez wybranie tematu i daty Warsztatów kulinarnych, wypełnienie odpowiednich formularzy znajdujących się na Stronie internetowej oraz wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem Warsztatów kulinarnych.
 4. W celu zakupu warsztatów kulinarnych na Stronie internetowej, należy wypełnić formularz, podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Uczestnika. Przedsiębiorcy mogą zostać poproszeni dodatkowo o wskazanie danych firmy niezbędnych do wystawienia faktury VAT, tj. adresu oraz NIP.
 5. Realizacja przez Uczestnika procedury zakupu Warsztatów kulinarnych oznacza skutecznie zawartą umowę sprzedaży warsztatów kulinarnych.
 6. Dokonanie płatności przez Uczestnika celem realizacji zakupu Usługi oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
 7. Zawarta na podstawie Regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację Warsztatów kulinarnych przez Organizatora, zakupionych przez Uczestnika.
 8. Uczestnik, który dokonał zakupu Warsztatów kulinarnych za pośrednictwem Strony internetowej jest informowany o przyjęciu zapisu na Warsztaty kulinarne informacją mailową przez Organizatora oraz o potwierdzeniu przelewu za pośrednictwem platformy www.przelewy24.pl
 9. Wszystkie płatności odbywają się za pośrednictwem platformy www.przelewy24.pl, będącej własnością spółki DialCom24 Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ulicy Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306513, posiadającą numer NIP 7811733852, numer Regon 634509164, o kapitale zakładowym w wysokości 1 697 000,00 pln wpłaconym w całości. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Uczestnika dane na Stronie internetowej.
 11. Organizator nie odpowiada także za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności.
 12. Po uprzednim zaznaczeniu w formularzu zakupu Usługi opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Uczestnikowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) na wskazany przez niego adres e-mail.

 

 

 

 1. Vouchery

 

 1. Uczestnik ma możliwość zakupu vouchera upominkowego, dostępnego na Stronie internetowej w zakładce „Voucher i pod przyciskiem ”Kup voucher””. Po zakupie vouchera na podany przez Uczestnika adres e-mail wysyłany jest kod, który Uczestnik może przekazać dowolnej osobie, która weźmie udział w Warsztatach kulinarnych zamiast Uczestnika.
 2. Dostępne są cztery wersje voucherów: „100pln” „170pln” „200pln” 220pln”.
 3. Voucher może zostać przekazany dowolnej osobie, z tym zastrzeżeniem, że wykorzystać go może tylko jedna osoba i tylko jeden raz. Za przekazanie Vouchera wybranej przez siebie osobie oraz za przekazanie kodu uprawniającego do skorzystania z vouchera i poinformowania jej o warunkach uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych określonych w niniejszym Regulaminie odpowiada osoba kupująca Voucher.
 4. Osoba obdarzona voucherem upominkowym, aby móc wziąć udział w konkretnych warsztatach, powinna wybrać warsztaty poprzez kliknięcie „zapisz się na warsztaty już teraz”, bądź poprzez kliknięcie ikony „koszyka” na konkretnym warsztacie. Cena warsztatów zostanie rabatowana o wartość vouchera. W kolejnych krokach posiadacz vouchera powinien podać imię nazwisko nr telefonu i adres email. Te dane będą służyły do realizacji zamówienia.
 5. Osoba obdarowana voucherem podarunkowym może wykorzystać go do zapisu na usługę warsztatów kulinarnych. Vouchery upominkowe nie działają na produkty w sklepie internetowym oraz voucherem nie można zakupić vouchera.

 

 

 

 1. Ceny Warsztatów kulinarnych

 

 1. Cena Warsztatów kulinarnych jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości Uczestników przy opisie danych Warsztatów kulinarnych za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Organizator ma prawo stosować rabaty od cen podanych przy danych Warsztatach kulinarnych.
 3. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych Warsztatach kulinarnych i obejmuje:
 4. zajęcia grupowe z prowadzącym;
 5. wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych;
 6. korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych;
 7. wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych w trakcie Warsztatów kulinarnych;
 8. udostępnienie fartucha kuchennego na czas prowadzenia Warsztatów kulinarnych;
 9. wodę, kawę, herbatę do korzystania podczas Warsztatów kulinarnych (ewentualnie inne napoje ujęte w opisie wybranych Warsztatów kulinarnych).

 

 

 

VII. Odstąpienie od Umowy, rezygnacja oraz odwołanie Warsztatów kulinarnych

 

 1. Usługa oferowana przez Organizatora ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, w związku z czym Uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z brzmieniem art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika rezygnacji z udziału w Warsztatach kulinarnych na co najmniej 4 dni przed ich terminem, Organizator daje Uczestnikowi do wyboru:

 

 1. a) otrzymuje kod rabatowy o wartości wykupionych wcześniej warsztatów z miesięcznym terminem realizacji na stronie www.atuty.co
 2. b) wybór innych warsztatów kulinarnych w podobnej cenie.
 3. c) zwrot całej uiszczonej przez niego opłaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia mailowego poinformowania Organizatora o rezygnacji.

 

 1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: studio@testowa.webcat.pl
 2. W przypadku nieobecności Uczestnika na Warsztatach kulinarnych bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Warsztatach kulinarnych po upływem terminu określonego w ust. 2 powyżej, tj. na trzy dni, na dwa dni przed terminem opłaconych Warsztatów kulinarnych, na jeden dzień przed lub w dniu Warsztatów kulinarnych, Organizator zachowuje prawo zatrzymania pełnego wynagrodzenia za Warsztaty kulinarne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów kulinarnych z ważnych powodów. Odwołując dane Warsztaty kulinarne Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin Warsztatów kulinarnych o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę Usługi, Organizator niezwłocznie po poinformowaniu go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty z tytułu udziału w Warsztatach kulinarnych.
 4. Uczestnik, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w zakupionych Warsztatach kulinarnych, może wskazać inną osobę, która będzie w nich uczestniczyła zamiast niego. Uczestnictwo tej osoby w Warsztatach kulinarnych jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

 

VIII. Zasady uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas Warsztatów kulinarnych podstawowych zasad higieny.
 2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora Warsztatów kulinarnych o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o wszelkich uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas realizacji Usługi, w której bierze udział.
 3. Poinformowanie Organizatora, zgodnie z brzmieniem ust. 2 powyżej, nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 4. W przypadku uczestniczenia w Warsztatach kulinarnych, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z osobą prowadzącą Warsztaty kulinarne.
 5. Organizator zastrzega, że podawany w opisie Warsztatów kulinarnych program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez przesłanie maila z zapytaniem na adres mailowy: studio@testowa.webcat.pl
 6. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów kulinarnych sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane w trakcie Warsztatów kulinarnych, o ile nie zmienia to ich charakteru ani programu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Warsztatów kulinarnych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach promocyjnych na administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, w tym Stronie internetowej oraz profilu na portalu Instagram i Facebook. https://www.facebook.com/atuty.studiokulinarne

 

 

 1. Odpowiedzialność

 

 1. Organizator dokłada wszelkich starań do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, jednakże nie gwarantuje jej bezbłędnego działania
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas trwania Warsztatów kulinarnych.
 4. szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu pozostałych Uczestników w trakcie odbywania się Warsztatów kulinarnych spowodowane działaniem Uczestników.
 5. szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich.

 

 

 1. Reklamacje

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres Organizatora stusio@testowa.webcat.pl

Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zakupu Usług. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Organizatora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Uczestnika zakupu Usług na Stronie internetowej.
 2. Administratorem danych osobowych dotyczących Uczestników jest Organizator.
 3. Organizator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Uczestnika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Uczestnika podczas dokonywania zakupu Usługi.
 4. Organizator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Uczestnika podczas procesu zakupu Usługi.
 5. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Organizatora dostępu do tych informacji jest wyłącznie usprawnienie prowadzonej działalności, w szczególności:
 6. zakupu Warsztatów kulinarnych,
 7. przesyłania informacji na temat wybranych Warsztatów kulinarnych,
 8. W celu skorzystania z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych ze Strony internetowej Uczestnik powinien przesłać do Organizatora pocztą elektroniczną stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika.
 9. Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: studio@testowa.webcat.pl

 

 

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej każdorazowo przed dokonaniem zakupu Warsztatów kulinarnych.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania z Usług Organizatora.
 3. Organizator ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na Stronie internetowej zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
 7. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługami należy kierować:
 9. za pośrednictwem poczty elektronicznej: studio@testowa.webcat.pl
 10. telefonicznie pod numerami: 600 956 955


Zostaw swój adres email, jeśli kochasz dobrą kuchnię.

Powiadomimy Cię o nowym kalendarzu warsztatów, czasem podeślemy praktyczne materiały, zaprosimy na wyjątkową imprezę lub podpowiemy, co w kuchni piszczy.

Możesz zrezygnować w każdej chwili!