Regulamin warsztatów w ATUTY Studio Kulinarne

 1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest firma ATUTY Kamil Łącki z siedzibą w Białymstoku (15-394) przy ulicy Piotrkowskiej 2A/2A posługująca się numerem NIP: 966-163-25-23 i numerem REGON: 200851482 – zwana dalej ,,Organizatorem”.
 2. Internauta, który zechce skorzystać z usługi -zwany dalej ,,Uczestnikiem”, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ATUTY Kamil Łącki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży na stronie internetowej www.atuty.co
 3. W Studiu Kulinarnym ATUTY prowadzone są warsztaty/pokazy kulinarne dla osób w każdym wieku. W przypadku zajęć skierowanych do dzieci, powinny być one pod opieką osób pełnoletnich. Za dzieci uczestniczące w zajęciach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 4. Warsztaty odbywają się w Studiu Kulinarnym znajdującym się na ulicy Piotrkowskiej 2A lokal 2A. Pokazy, czy też warsztaty kulinarne, na wyraźną prośbę klienta, mogą odbyć się w innym miejscu niż siedziba studia.
 5. Uczestnik wraz z zakupem usługi oferowanej przez Studio Kulinarne ATUTY, automatycznie akceptuje regulamin znajdujący się na stronie www.atuty.co dotyczący uczestnictwa w warsztatach oraz pokazach kulinarnych.
 6. Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w warsztatach po dokładnym zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz wniesieniu stosownej opłaty.
 7. Warsztaty kulinarne mają charakter praktycznej nauki, dlatego też Organizator zobowiązuję się, iż prowadzący przekaże Uczestnikowi informację dotyczące przygotowania potraw oraz praktyczne przećwiczenie wybranych przepisów. Organizator nie odpowiada za stopień przyswojenia wiedzy oraz umiejętności praktycznych przez Uczestnika.
 8. Warsztaty prowadzone będą w języku polskim. Organizator zastrzega, iż mogą być prowadzone przez kucharzy, których językiem ojczystym nie jest język polski oraz nie posługują się nim biegle. Organizowane będą również zajęcia dla obcokrajowców w języku angielskim. Wyżej wymienione odstępstwa będą wyraźnie zaznaczone na stronie internetowej www.atuty.co w opisie warsztatów.
 9. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i dokładnie określana przez Organizatora.
 10. Organizator określa czas trwania warsztatów oraz zobowiązuje się informację tę umieszczać na stronie internetowej w opisie każdych zajęć. Na wyraźną prośbę uczestników warsztatu zajęcia mogą być wydłużone lub skrócone. Czas będzie dostosowany do poziomu umiejętności kulinarnych uczestników, tak aby Ci mogli przygotować zaplanowane potrawy.
 11. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną lub więcej osób.
 12. Uczestnik, aby wykupić potrzebną mu liczbę miejsc na warsztaty, powinien najpierw wybrać termin oraz temat warsztatów, następnie wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.atuty.co , a następnie opłacić zajęcia zgodnie z ceną warsztatów.
 13. Cena warsztatów jest określona przez Organizatora oraz umieszczona jest w opisie każdych warsztatów na stronie www.atuty.co
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość udzielania rabatów od ceny podanej przy danych warsztatach.
 15. Cena za warsztaty obejmuje:-zajęcia grupowe z prowadzącym

  -artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania potraw będących w planie danych warsztatów

  -korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach

  -wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów

  -udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć

  -wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów oraz inne napoje ujęte w opisie danych warsztatów

 16. Opłacenie miejsca na wybranych warsztatach przez Uczestnika rozumiane jest przez Organizatora, jako wykupienie tych zajęć. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z zajęć nie później niż 4 dni przed planowanym warsztatem, opłata zostanie mu zwrócona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania o rezygnacji.
 17. W przypadku nieobecności na warsztatach lub rezygnacji z udziału w warsztatach w terminie krótszym od czterech dni, Uczestnik zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości odpowiadającej cenie wykupionych warsztatów. Zapłata kary umownej nastąpi w formie potrącenia z opłaty zwracanej Uczestnikowi na podstawie pkt 16 niniejszego Regulaminu.
 18. W sytuacji, gdy Uczestnik nie ma możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych zajęciach zamiast niego. Uczestnik ma obowiązek o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres studio@atuty.co najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 19. Organizator odwołując dane warsztaty może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę terminu, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.
 20. Możliwe jest również wykupienie przez Uczestnika vouchera upominkowego, który znajduje się w zakładce www.atuty.co/kup-vocher . Po uiszczeniu wpłaty na konto Organizatora, uczestnik otrzymuje kod na podany przez niego adres mailowy, który może podarować komuś, kto zamiast niego weźmie udział w warsztatach kulinarnych.
 21. Uczestnik ma możliwość wykupienia 2 rodzajów voucherów:A/„Voucher Open 250” który umożliwia wzięcie udziału we wszystkich warsztatach do kwoty 250 zł włącznie,

  B/ „Voucher Open 170”. który umożliwia wzięcie udziału we wszystkich warsztatach do kwoty 170 zł włącznie,

  Każdy z voucherów jest jednorazowy. Różnica w cenie między warsztatami, a voucherem nie jest przez Organizatora zwracania, ani w żaden inny sposób refundowana.

 22. Osoba obdarzona voucherem upominkowym, aby móc wziąć udział w danych warsztatach, powinna wybrać warsztaty zgodne z ceną z vouchera i pod opisem wybranych zajęć wpisać swoje dane, a następnie w opcji „Metoda płatności” wybrać opcję „Voucher”. W kolejnych krokach posiadacz vouchera powinien podać kod, który otrzymał od osoby, która wykupiła voucher.
 23. Każdy voucher podarunkowy może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę i tylko jednorazowo. Za przekazanie kodu umożliwiającego skorzystanie z vouchera oraz poinformowania o warunkach uczestnictwa w warsztatach określonych w niniejszym Regulaminie odpowiada osoba kupująca voucher.
 24. Wszystkie płatności odbywają się za pośrednictwem platformy www.przelewy24.pl, będącej własnością spółki DialCom24 Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ulicy Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306513, posiadającą numer NIP 7811733852, numer Regon 634509164, o kapitale zakładowym w wysokości 1 697 000,00 pln wpłaconym w całości.Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 25. Organizator zobowiązuję się poinformować Uczestnika o przyjęciu zapisu na warsztaty oraz o otrzymaniu płatności przez przelewy 24.pl . Informacje te Organizator przekaże drogą mailową.
 26. Organizator w żaden sposób nie odpowiada za błędy popełnione przez Uczestnika podczas dokonywania płatności za pośrednictwem platformy przelewy24.pl, wynikające najprawdopodobniej z niezapoznania, lub niezastosowania się do instrukcji dokonywania płatności.
 27. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży usługi drogą elektroniczną należy zgłaszać do siedziby ATUTY Kamil Łącki ul. Piotrkowska 2A/2A 15-439 Białystok lub na adres studio@atuty.co
 28. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 29. Dokumentem niezbędnym do przyjęcia reklamacji jest dowód zapłaty.
 30. Reklamacje będą rozpatrywane przez ATUTY Kamil Łącki niezwłocznie, w kolejności wpływania.
 31. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na adres podany w reklamacji.
 32. Podczas warsztatów Uczestnik przestrzegać podstawowych zasad higieny.
 33. Uczestnik, przed wzięciem udziału w warsztatach, ma obowiązek poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych jak również o uczuleniach oraz innych przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia. Nie mniej jednak, poinformowanie o stanie zdrowia nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 34. Organizator zastrzega, iż podczas warsztatów kulinarnych mogą być wykorzystywane składniki, które u niektórych osób wywołują reakcje alergiczne, takie jak orzechy, ryby, owoce, mleko itp. Uczestnik, zdając sobie sprawę ze swego stanu zdrowia, ma obowiązek przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku, gdy Uczestnik ma wątpliwości co do składników znajdujących się w danej potrawie, informacje te może uzyskać bezpośrednio od prowadzącego.
 35. Organizator zastrzega, iż w opisie warsztatów nie wymienia szczegółowej listy produktów, wykorzystywanych podczas warsztatów kulinarnych. Uczestnik przed terminem warsztatów, szczegółowe informacje może uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy: studio@atuty.co
 36. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów, sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 37. Organizator ma prawo wprowadzić zmianę w zakresie zestawu dań podczas warsztatów kulinarnych, jednak jedynie w taki sposób, aby nie zmieniło to charakteru oraz tematu przewodniego spotkania.
 38. Organizator zastrzega sobie możliwość dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz wykorzystywania tego materiału w administrowanych przez siebie mediach elektronicznych oraz własnych kampaniach marketingowych.
 39. Podczas warsztatów Uczestnik nie może korzystać z własnych produktów spożywczych oraz napojów, chyba że Organizator wcześniej wyrazi na to zgodę.
 40. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy już wykupili warsztaty oraz zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.